ေမာင္မယ္သစ္လြင္ႀကိဳဆိုပြဲအခမ္းအနား

2017-2018 Academic Year

Fresher Welcome (Day-1)

( 27 December, 2017)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္ 

ေမာင္မယ္သစ္လြင္ႀကိဳဆိုပြဲ (ပထမေန႕)

(၂၇.၁၂.၂၀၁၇)

 

Scroll Up