၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္နွစ္ ဒဂံုတကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္ရ ေက်ာင္းသားစာရင္း

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္နွစ္ ဒဂံုတကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္ရ ေက်ာင္းသားစာရင္းကုိ ေအာက္ပါ link တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

 Download here  >>>    ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ ပထမႏွစ္ေန႔သင္တန္း၀င္ခြင့္ရသူမ်ားစာရင္း

Scroll Up