ဒဂံုတကၠသိုလ္ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံု ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ စစ္တုရင္ၿပိဳင္ပြဲ (က်ား/မ)

ဒဂံုတကၠသိုလ္ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံု ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ စစ္တုရင္ၿပိဳင္ပြဲ (က်ား/မ)ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၉-၁၀၂၀၁၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ၿပီး ၿပိုင္ပဲြမ်ားကို (၂၉-၁-၂၀၁၈ မွ ၂-၂-၂၀၁၈) ရက္ေန႕အထိက်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။

     

Scroll Up