ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ

ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပြဲကုိ ကုန္ထုတ္ဓါတုေဗဒဌာနမွ ဦးစီးျပီး ဦးတင္လင္း(Patron, Myanmar Consumer Union (MCU), Yangon, Myanmar) မွ “Application of Knowledge Gained from Classroom in Real Life Productions” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။

Scroll Up