၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ဒဂံုတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ရရွိသူမ်ားစာရင္း

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္ ဒဂံုတကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္ရ ေက်ာင္းသားစာရင္းကုိ ေအာက္ပါ link တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါသည္။  

Download here  >>>    ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ဒဂံုတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ရရွိသူမ်ားစာရင္း

Scroll Up