Download Form

ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား ပညာဆက္လက္သင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ(A-form)

Download here ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား ပညာဆက္လက္သင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ

 
စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ(Exam-form)

Download here စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ
 

အေထာက္အကူျပဳ ဘာသာတြဲေလ်ွာက္လႊာ(Elective-form)

Download here  အေထာက္အကူျပဳ ဘာသာတြဲေလ်ွာက္လႊာ

 

ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္အထက္အတန္းမ်ားအတြက္(ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား)

(ဒုတိယႏွစ္-သတၱေဗဒ ႏွင့္ရုကၡေဗဒ အထူးျပဳမ်ားမပါ။)

 1. ပံုစံပါအခ်က္အလက္မ်ား(A-form ႏွင့္ Exam-form)ကို ျပည့္စံုမွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ပါ။
 2. (A-form)တြင္ ဓါတ္ပံု(၄)ပံု၊(Exam-form)တြင္ ဓါတ္ပံု(၂)ပံုကပ္ရန္။
 3. (A-form)ကို မိတၱဴ(၁)ေစာင္ကူးရန္။ယင္းမိတၱဴေပၚတြင္ ဓါတ္ပံု(၁)ပံုကပ္ရန္။
 4. ျဖည့္စြက္ၿပီး (A-form ႏွင့္ Exam-form)ပံုစံမ်ားကို ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနတြင္ စစ္ေဆးရန္။
 5. သက္ဆိုင္ရာ ပညာသင္ႏွစ္ ေငြလက္ခံတြင္ သတ္မွတ္အခေၾကးေငြမ်ား ေပးသြင္းရန္။
 6. ေငြလက္ခံတြင္ ေငြသြင္းၿပီးမွသာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းလုပ္ငန္းၿပီးဆံုးမည္ ျဖစ္သည္။

 

ဒုတိယႏွစ္သတၱေဗဒ ႏွင့္ရုကၡေဗဒအထူးျပဳမ်ားအတြက္

 1. ပံုစံပါအခ်က္အလက္မ်ား (A-form,Exam-form,Elective-form)ကို ျပည့္စံုမွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ပါ။
  (သတၱေဗဒအထူးျပဳမ်ားအတြက္ ဓါတုေဗဒ(သို႔)ရုကၡေဗဒဘာသာရပ္ကို ေရြးရန္။)
  (ရုကၡေဗဒအထူးျပဳမ်ားအတြက္ ဓါတုေဗဒ(သို႔)သတၱေဗဒဘာသာရပ္ကို ေရြးရန္။)
  (၂၊၃၊၄၊၅၊၆ အထက္ပါအခ်က္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္။)

 

ပထမႏွစ္အတန္းအတြက္(အဂၤလိပ္စာ၊ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာ၊ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာ၊ဘူမိေဗဒ၊အထူးျပဳမ်ားမပါ။)

 1. ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသားေရးရာတြင္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ပံုစံစာရြက္(အစိမ္းေရာင္)ႏွင့္ Exam-form ကို ထုတ္ယူပါ။ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ပံုစံစာရြက္(အစိမ္းေရာင္) မပါရွိသူမ်ားသည္ A-form တြင္ျဖည့္စြက္ရမည္။
 2. ပံုစံပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္စံုမွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ပါ။
 3. ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ပံုစံစာရြက္(အစိမ္းေရာင္) (သို႔မဟုတ္) A-form တြင္ ဓါတ္ပံု(၄)ပံု၊ Exam-form တြင္ ဓါတ္ပံု(၂)ပံုကပ္ရန္။အစိမ္းေရာင္ပံုစံ (သို႔မဟုတ္) A-form ကို မိတၱဴ(၁)ေစာင္ကူးရန္။ ယင္းမိတၱဴေပၚတြင္ ဓါတ္ပံု(၁)ပံုကပ္ရန္။
 4. ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ပံုစံစာရြက္(အစိမ္းေရာင္)(သို႔ မဟုတ္) A-form တြင္ သက္ဆိုင္ရာပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး) (သို႔) တာ၀န္ခံဆရာ/ဆရာမ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္။(သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ဌာန သို႔ သြားပါ။)
 5. ျဖည့္စြက္ၿပီး (A-form ႏွင့္ Exam-form)ပံုစံမ်ားကို ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနတြင္ စစ္ေဆးရန္။
 6. သက္ဆိုင္ရာ ပညာသင္ႏွစ္ ေငြလက္ခံတြင္ သတ္မွတ္အခေၾကးေငြမ်ား ေပးသြင္းရန္။
 7. ေငြလက္ခံတြင္ ေငြသြင္းၿပီးမွသာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းလုပ္ငန္းၿပီးဆံုးမည္ ျဖစ္သည္။

 

ပထမႏွစ္အတန္းအတြက္(အဂၤလိပ္စာ၊ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာ၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာ၊ဘူမိေဗဒ အထူးျပဳမ်ားအတြက္)

 1. ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသားေရးရာတြင္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ပံုစံစာရြက္(အစိမ္းေရာင္)၊ Exam-form ႏွင့္ Elective-form ကို ထုတ္ယူပါ။ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ပံုစံစာရြက္(အစိမ္းေရာင္) မပါရွိသူမ်ားသည္ A- form တြင္ ျဖည့္စြက္ ရမည္။
  (၂၊၃၊၄၊၅၊၆၊၇ အထက္ပါအခ်က္မ်ားအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။)

 

ဘာသာေျပာင္းေလ်ွာက္လႊာ

Download here ဘာသာေျပာင္းေလ်ွာက္လႊာ

ဘာသာေျပာင္းမည့္သူမ်ားအမွတ္စာရင္းပူးတြဲတင္ျပရမည္။

 

ေက်ာင္းေျပာင္းေလ်ွာက္လႊာ

Download here ေက်ာင္းေျပာင္းေလ်ွာက္လႊာ

 

စာေမးပြဲက်ရွံဳးသူမ်ားလုိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္

ပထမႏွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္၊ တတိယႏွစ္ စတုတၳႏွစ္၊ ပဥၥမႏွစ္(ဥပေဒ)၊ မဟာအရည္အခ်င္းစစ္ က်ရွံဴးသူမ်ားသည္ အထက္ပါအတိုင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းကို ေဆာင္ရြက္မွသာ ေက်ာင္းသားအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိၿပီး စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ပထမႏွစ္ဂုဏ္ထူးတန္းက်ရွံဳးသူမ်ားသည္ တတိယႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယႏွစ္ဂုဏ္ထူးတန္း က်ရွံဴးသူမ်ားသည္ စတုတၳႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း အထက္ပါအတိုင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းကို ေဆာင္ရြက္မွသာ ေက်ာင္းသားအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိၿပီး စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။
 

Scroll Up